5 Vegan Recipes with Pesto

Vegan Pesto Lasagna

Vegan Pesto Pizza

Pesto Potato Biscuits

Baked Tofu Pesto

Vegan Pesto Risotto

Looking for a basic vegan pesto recipe to get you started?  Check out our Cheesy Vegan Pesto!